Zásady poskytování sociální služby:

 • Uznávání hodnoty a dodržování práv seniorů – hájíme zájmy našich seniorů a předcházíme porušování jejich práv, chováme se zdvořile, přistupujeme k seniorům s pochopením, úctou, empatií a bez předsudků, respektujeme důstojnost každého seniora bez ohledu na jeho původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení nebo náboženství.
 • Respektování volby a svobodného rozhodování seniorů – respektujeme svobodné rozhodnutí seniorů týkající se poskytovaných služeb, odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoj k různým oblastem života.
 • Individuální přístup a flexibilita – služby přizpůsobujeme v nejvyšší možné míře individuálním potřebám seniorů a podmínkám domova.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti – neděláme za seniora činnosti, které zvládne sám.
 • Odbornost – odborně se vzděláváme pro práci se seniory.
 • Kvalita – služby poskytujeme v souladu s pravidly organizace, kvalita poskytovaných služeb je pravidelně sledována vedoucími zaměstnanci, zřizovatelem zařízení, hodnocena odbornými a nezávislými orgány (inspekce) a jsou vyhodnocovány připomínky a stížnosti.
 • Partnerství a spolupráce – jednáme se seniory na principu partnerství a spolupráce, spolupracujeme s rodinnými příslušníky, dalšími odborníky, veřejnou správou a veřejností.

 

Senioři mají možnost uplatňovat vlastní vůli, především:

 • změnit rozsah smlouvy o poskytnutí služby, ukončit službu;
 • rozhodovat o náplni svého volného času;
 • rozhodnout se o účastni aktivizačních programů, sociálních, společenských a spirituálních aktivit uvnitř i vně domova;
 • spolupodílet se na chodu domova prostřednictvím Výboru osob;
 • svobodně si volit lékaře a zdravotní pojišťovnu;
 • změnit klíčového pracovníka (s přihlédnutím k možnostem a provozu zařízení);
 • žít s přiměřeným rizikem (např. odmítnout lékařskou péči, dietní režim);
 • samostatně hospodařit s vlastními penězi;
 • uplatnit svá přání při volbě a sdílení pokoje v souladu s domácím řádem.;
 • vyzdobit si pokoj vlastními drobnými předměty, obrázky;
 • udržovat své vztahy s rodinou, blízkými, přáteli a přijímat návštěvy v souladu s domácím řadem;
 • využívat veřejné služby v okolí.

 

Domov má definované základní činnosti a vypracovány písemné postupy zaručující řádný průběh poskytování jednotlivých oblastí sociální služby. Materiály jsou zaměstnancům domova přístupné a ti při výkonu činností postupují v souladu s nimi.