JAK PODAT ŽÁDOST

Před přijetím do domova je nutné podat vyplněnou “Žádost o pobytovou sociální službu“.

JAK POSTUPOVAT?

 1. Vyzvednout si žádost, kterou obdržíte:
 • u vedoucí sociální pracovnice,
 • u sociálních pracovnic na jednotlivých domovech,
 • žádost si také můžete stáhnout přímo zde,
 • na požádání je možné žádost zaslat poštou.
 1. Vyplnit žádost
 • osobní údaje, kontaktní osoby za účelem umístění, stupeň přiznaného příspěvku na péči,
 • v žádosti o DS či DZR je možné zvolit více domovů, ve kterých si přejete být umístěni,
 • u odlehčovací služby vyplňte požadovaný termín pobytu,
 • na závěr žádost podepište,
 • součástí žádosti je “Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o pobytovou sociální službu”, kterou předáte k vyplnění Vašemu ošetřujícímu lékaři. A poté ji k žádosti přiložíte.
 1. Doručit řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost vč. vyjádření lékaře
 • osobně vedoucí sociální pracovnici,
 • osobně sociální pracovnici konkrétního domova,
 • osobně předat na ředitelství CSS Tachov, p.o.
 • zaslat poštou na adresu: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov, v tomto případě je vhodné obálku označit nápisem „ŽÁDOST“.
 1. Po obdržení je Vaše žádost zaevidována.
 2. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu je postoupeno k posouzení smluvnímu lékaři. Po vyjádření smluvního lékaře Vás budeme neprodleně informovat o dalším postupu a o způsobu vyřízení Vaší žádosti.
 3. Pokud nejsou shledány překážky k přijetí, zařadíme Vás do evidence žadatelů a písemně vyrozumíme. Pokud jsou shledány nějaké překážky, budeme Vás písemně informovat o vyřazení žádosti včetně uvedení důvodu.
 4. Žádosti o umístění vyřizujeme postupně dle uvolněných míst v jednotlivých domovech. Po uvolnění místa budete telefonicky popř. písemně, kontaktováni vedoucí sociální pracovnicí, která Vám sdělí, ve kterém domově se uvolnilo místo a o jaký typ pokoje se jedná. Doporučujeme prohlídku domova a uvedeného pokoje v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod.
 5. Pokud s umístěním souhlasíte, následně Vás kontaktuje sociální pracovnice daného domova, která se s Vámi domluví na uskutečnění sociálního šetření, při kterém zjišťuje vaše přání, potřeby a podává nejdůležitější informace o pobytu v domově. Dále s Vámi dohodne termín sepsání smlouvyPo vyzvání proběhne přijetí nejpozději do 14 dnů (u odlehčovací služby do 7 dnů).
 6. Před přijetím do domova s Vámi bude sepsána Smlouva o poskytování pobytové sociální služby.

 

K uzavření smlouvy je nutné předložit:

 • Váš občanský průkaz,
 • rozhodnutí o výši příspěvku na péči (u DS a DZR),
 • rozsudek soudu o zbavení způsobilosti a listinu o ustanovení opatrovníka (jste-li zbaveni způsobilosti k právním úkonům),
 • rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (máte-li ho ustanoveného) (u DS a DZR).

Smlouva obsahuje např. označení smluvních stran a druh sociální služby, rozsah a způsob poskytování sociální služby, výši úhrad a způsob jejího placení, výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti.

Nejpozději v den uzavření smlouvy obdržíte informační leták „Život v domově“ a tiskopis pro revizi elektrospotřebičů, které budete v domově užívat.

Žádost můžete kdykoli písemně zrušit. Uzavření smlouvy do domova můžete odmítnout písemně, při druhém odmítnutí uzavření smlouvy je žádost vyřazena z evidence žadatelů. V případě zájmu o umístění, si budete muset podat novou žádost.

Bližší informace o přijetí do domovů Vám poskytnou sociální pracovnice domovů a vedoucí sociální pracovnice CSS Tachov.