Opatření k realizaci návštěv klientů

V souladu s Mimořádnými opatřeními č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 s účinností ode dne 8. června 2021 a MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne 2. července 2021 s účinností ode dne 9. července 2021 jsou umožněny návštěvy za následujících podmínek:

 • Návštěva doloží doklad o tom, že absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Návštěva doloží doklad o tom, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Návštěva byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.
 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.
 • Návštěva doloží doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Návštěva na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
 • Návštěva absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
 • Návštěva ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Domov umožní návštěvám, které nesplňují výše uvedené podmínky, aby se před návštěvou otestovaly přímo v domově antigenním POC testem. Testování je bezplatné, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů.

 • Každá návštěva je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, podrobí se měření tělesné teploty, vyplní Čestné prohlášení, Souhlas se zpracováním osobních údajů a zapíše se do knihy návštěv.
 • Návštěva bude probíhat v místnosti vyčleněné pro tento účel, v případě příznivého počasí ve venkovních prostorech nebo v jednolůžkových pokojích, a to pouze v případě, že se jedná o ležícího klienta.

Dále:

 • Návštěva se objedná výhradně u sociální pracovnice v pracovní dny od 8:00 do15:00 hodin.
 • Návštěvy budou probíhat denně od 13:00 do 15:00 hodin.
 • Návštěva se dostaví o 15 až 20 minut dříve, Sociální pracovnice předá tiskopisy k vyplnění a poté je proveden POC test všeobecnou sestrou.
 • Počet návštěvníků u jednoho klienta je omezen na počet dva; v trvání návštěvy maximálně 15 až 20 minut.

Návštěva je povinna:

 • Mít svůj vlastní respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru a oznámit návštěvu u sociální pracovnice příslušného domova.
 • Při vstupu do domova si vydezinfikovat ruce.

Veškeré mimořádné situace budou řešeny vždy s vedoucími jednotlivých domovů.

Aktualizováno dne 22. července 2021